Це важливо!

До відома побутових споживачів! Відповідно до п. 8.6.3. ККОЕЕ Зчитані та передані дані з лічильників протягом періоду, що починається за два календарні дні до кінця розрахункового місяця та закінчується на третій календарний день наступного розрахункового періоду (календарного місяця), вважаються даними на перше число календарного місяця.

Телефон call-центр

0 800 300 015

Call-центрбезкоштовно цілодобово
 

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

02.04.2019р
(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

685/010.01-03
(вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами)

Генеральний директор-

Голова Правління
(посада)

____________

(підпис)

_Корса М.В.__
(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ"

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство.

3. Місцезнаходження. 49008, м. Днiпро, вул. Дмитра Кедрiна, 28

4. Ідентифікаційний код юридичної особи.: 31793056

5. Міжміський код та телефон, факс: 0562310393 0562312480

6. Адреса електронної пошти.: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, Україна, DR/00001/APA, №DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

https://cek.dp.ua/index.php/akcioneram/osoblyva-informatsiia2/2-uncategorised/451-vidomosti-pro-zminu-skladu-posadovikh-osib-emitenta-29-03-2019.html

 

02.04.2019
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

29.03.2019

припинено повноваження

Член Правлiння, головний бухгалтер

Марчук Наталiя Олександрiвна

-

0

Зміст інформації:

Рiшенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ" вiд 29.03.2019 (протокол вiд 29.03.2019) було переобрано члена Правлiння Товариства, головного бухгалтера Марчук Наталiю Олександрiвну з 01.04.2019. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Марчук Н.О.на зазначенiй посадi перебувала протягом двох рокiв, з 01.04.2017.
Марчук Н.О. не володiє часткою в статутному капiталi Товариства.
Посадова особа Товариства непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства вiдбулися на пiдставi п. 10.10.7. Статуту Товариства та п. 3.2. Положення "Про Правлiння ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

29.03.2019

припинено повноваження

Член Правлiння, директор фiнансовий

Тарасенко Олександр Вiкторович

-

0

Зміст інформації:

Рiшенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ" вiд 29.03.2019 (протокол вiд 29.03.2019) було переобрано члена Правлiння Товариства, директора фiнансового Тарасенко Олександра Вiкторовича з 01.04.2019.
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Тарасенко О.В. на зазначенiй посадi перебував протягом двох рокiв, з 01.04.2017;.
Тарасенко О.В. не володiє часткою в статутному капiталi Товариства.
Посадова особа Товариства непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства вiдбулися на пiдставi п. 10.10.7. Статуту Товариства та п. 3.2. Положення "Про Правлiння ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

29.03.2019

обрано

Член Правлiння, головний бухгалтер

Марчук Наталiя Олександрiвна

-

0

Зміст інформації:

Рiшенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ" вiд 29.03.2019 (протокол вiд 29.03.2019) було переобрано члена Правлiння Товариства, головного бухгалтера Марчук Наталiю Олександрiвну з 01.04.2019 строком на один рiк.
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Марчук Н.О. протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посаду головного бухгалтера Товариства. Протягом останнiх двох рокiв (з 01.04.2017) обiймала посаду члена Правлiння, головного бухгалтера Товариства.
Марчук Н.О. не володiє часткою в статутному капiталi Товариства.
Посадова особа Товариства непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства вiдбулися на пiдставi п. 10.10.7. Статуту Товариства та п. 3.2. Положення "Про Правлiння ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

29.03.2019

обрано

Член Правлiння, директор фiнансовий

Тарасенко Олександр Вiкторович

-

0

Зміст інформації:

Рiшенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ" вiд 29.03.2019 (протокол вiд 29.03.2019) було переобрано члена Правлiння Товариства, директора фiнансового Тарасенко Олександра Вiкторовича з 01.04.2019 строком на один рiк.
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Тарасенко О.В. протягом останнiх п'яти рокiв обiймав у Товариствi наступнi посади: фiнансовий директор (01.06.2013-30.09.2015); директор фiнансовий (01.10.2015-теперiшнiй час). Протягом останнiх двух рокiв (з 01.04.2017) обiймав посаду члена Правлiння, директора фiнансового Товариства.
Тарасенко О.В. не володiє часткою в статутному капiталi Товариства.
Посадова особа Товариства непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства вiдбулися на пiдставi п. 10.10.7. Статуту Товариства та п. 3.2. Положення "Про Правлiння ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".