До відома побутових споживачів! Відповідно до п. 8.6.3. ККОЕЕ Зчитані та передані дані з лічильників протягом періоду, що починається за два календарні дні до кінця розрахункового місяця та закінчується на третій календарний день наступного розрахункового періоду (календарного місяця), вважаються даними на перше число календарного місяця.

Це важливо!

Телефон call-центр

0 800 300 015

Call-центрбезкоштовно цілодобово
 

ДОГОВІР

електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії

м. Дніпро

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» (далі – Оператор

(найменування суб’єкта господарської діяльності)

системи), що діє на підставі ліцензії на право провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії (постанова НКРЕКП від 27.11.2018 № 1533)., та Електропостачальник (далі- Постачальник), згідно поданої заяви — приєднання (Додаток 1).

1. Загальні положення

1.1. Цей договір Постачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії (надалі – Договір) є публічним договором приєднання, який встановлює порядок та умови розподілу електричної енергії Споживачам Постачальника як послуги Оператора системи. Укладається сторонами з урахуванням статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України шляхом приєднання Постачальника до умов цього договору.

1.2 Умови Договору є однаковими для всіх Постачальників та розроблені відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою Національної комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 312 (далі – ПРРЕЕ).

Далі за текстом цього Договору Оператор системи та Постачальник іменуються - Сторона, а разом - Сторони.

2. Предмет Договору

2.1. На підставі цього Договору Оператор системи забезпечує недискримінаційний доступ Постачальника до мереж Оператора системи з метою реалізації Постачальником як суб’єктом роздрібного ринку своїх прав та виконання обов’язків та функцій Постачальника електричної енергії по відношенню до Споживачів, електроустановки яких приєднані до електричних мереж на території здійснення ліцензованої діяльності Оператора системи.

Оператор системи надає послуги з розподілу електричної енергії Споживачам Постачальника, які входять в балансуючу групу Постачальника згідно з затвердженим Сторонами реєстром за ЕІС-кодами точок комерційного обліку Споживачів (Додаток 2 та Додаток 2А до цього Договору). Реєстр ведеться Оператором системи в електронному вигляді. Оператор системи забезпечує інформаційний обмін та контроль за режимами розподілу в обсязі, необхідному та достатньому для виконання Постачальником функцій відповідного суб’єкта роздрібного ринку електричної енергії.

2.2. Постачальник здійснює оплату послуг Оператора системи з розподілу, а також послуг, пов’язаних з припиненням та відновленням електроживлення Споживача, в відповідності до умов розділів 3 та 8 цього Договору та Додатку 3 (Порядок розрахунків) цього Договору.

3. Ціна договору, оплата послуг з розподілу електричної енергії

3.1. Ціна договору складає вартість послуг з розподілу за сукупністю Споживачів балансуючої групи Постачальника, вартості послуг з припинення та відновлення електропостачання Споживачам та вартості додаткових (інформаційних) послуг.

3.2. Постачальником здійснюється 100 % попередня оплата послуг з розподілу за сукупністю Споживачів, яким згідно з договорами про постачання електричної енергії, оплату послуги з розподілу забезпечує Постачальник.

3.3 Попередня оплата за послуги з розподілу електричної енергії здійснюється за 30 календарних днів до початку розрахункового місяця у розмірі, що дорівнює добутку очікуваної (прогнозованої) величини розподіленої електричної енергії (у відповідності до даних Додатку 4 до Договору) та діючого на дату здійснення оплати тарифу на розподіл Оператора системи.

3.4 Остаточний розрахунок за послуги з розподілу електричної енергії здійснюється Постачальником не пізніше 15 числа місяця, наступного за розрахунковим на поточний рахунок Оператора системи, на підставі самостійно отриманого уповноваженою особою Постачальника до 10 числа кожного місяця рахунку у Оператора системи. В разі не отримання рахунку, рахунок вважається отриманим і потребує оплати в вищезазначений термін.

3.5. Розрахунковим періодом для цілей цього Договору є календарний місяць.

3.6. Оплата послуг з розподілу електричної енергії здійснюється Постачальником на поточний рахунок Оператора системи.

4. Зобов'язання Сторін

4.1. Оператор системи зобов'язується:

виконувати умови цього Договору, та надавати Постачальнику недискримінаційний доступ до електричних мереж на території здійснення ліцензованої діяльності Оператора системи з метою постачання електричної енергії Споживачам;

забезпечувати утримання електричних мереж в належному стані для задоволення потреб Споживача Постачальника в електричній енергії;

здійснювати розподіл електричної енергії Споживачам Постачальника із дотриманням показників якості електричної енергії, визначених державними стандартами;

кожного місяця оприлюднювати на веб–сайті Оператора системи cek.dp.ua інформацію про фактичні обсяги наданих послуг з розподілу електричної енергії за всіма Споживачами Постачальника у формі Додатків 5, 5А до цього Договору;

оприлюднювати на веб–сайті Оператора системи cek.dp.ua інформацію про терміни обмежень і відключень, ініціатором яких не є Постачальник;

надавати Постачальнику інформацію про зміну тарифу (ціни) на послугу з розподілу електричної енергії на другий день від дати прийняття відповідної постанови НКРЕКП, шляхом оприлюднення на веб–сайті Оператора системи cek.dp.ua;

повідомляти Постачальника про зміну Споживачем електропостачальника електричної енергії в разі отримання інформації від адміністратора комерційного обліку, або від самого Споживача про намір змінити Постачальника, на другий день після отримання такої інформації /заяви. (п.6.1.12 ПРРЕЕ);

обмежувати розподіл електричної енергії за об’єктами Споживачів Постачальника на час і дату, визначену у вимозі Постачальника про обмеження (відключення) відповідного об’єкта Споживача у відповідності до умов розділу 8 цього Договору;

4.2. Постачальник зобов’язується:

виконувати умови цього Договору;

здійснювати своєчасну оплату послуг з розподілу електричної енергії у повному обсязі згідно з умовами розділу 3 цього Договору та інших платежів, необхідність яких випливає з умов цього Договору;

не менш ніж за 14 робочих днів до дня закінчення договору з фіксованою датою дії про постачання електричної енергії між Постачальником та Споживачем, повідомляти Оператора системи про закінчення терміну дії договору;

повідомляти Оператора системи про Споживачів, які шляхом вибору відповідної комерційної пропозиції Постачальника, змінили спосіб оплати за послугу з розподілу електричної енергії через діючого Постачальника на оплату напряму Оператору системи, впродовж 5 робочих днів з дати настання змін. В разі ненадання в обумовлений термін даної інформації, Постачальник продовжує оплачувати послуги з розподілу Оператору системи за зазначеними Споживачами до дати повідомлення Оператора системи;

повідомляти Оператора системи про Споживачів, які приєднались до договору про постачання електричної енергії Постачальником «останньої надії», впродовж 5 робочих днів з дати настання змін;

повідомляти Оператора системи про Споживачів, які виходять зі складу балансуючої групи Постачальника впродовж 5 робочих днів з дати настання змін.

4.3. Сторони виконують інші обов’язки, передбачені ліцензійними умовами та ПРРЕЕ.

5. Права Сторін

5.1. Оператор системи має право:

на отримання від Постачальника оплати за надані послуги з розподілу електричної енергії Споживачу в повному обсязі та у терміни, обумовлені умовами розділу 3 та Додатка 3 до цього Договору, оплати послуг з відключення та підключення об’єктів Споживачів Постачальника (п. 7.12 ПРРЕЕ).

5.2. Постачальник має право:

на отримання інформації щодо обсягу та якості електричної енергії, умов та фактичних режимів її розподілу, тарифів (цін), порядку оплати за переліком Споживачів балансуючої групи Постачальника;

на отримання інформації щодо ініціювання зміни електропостачальника Споживачем;

подавати Оператору системи звернення, скарги та претензії, зокрема щодо якості електричної енергії, та отримувати в установленому законодавством порядку вмотивовані відповіді або повідомлення про заходи щодо усунення Оператором системи причин скарг.

6. Відповідальність сторін

6.1. Оператор системи несе відповідальність за розподіл електричної енергії Споживачам Постачальника:

в обсягах та із забезпеченням договірної величини потужності, визначеними згідно з вимогами договорів Споживача про надання послуг з розподілу;

із дотриманням вимог щодо фактичної категорії надійності електрозабезпечення об’єктів Споживачів Постачальника;

із дотриманням показників якості електричної енергії на межі балансової належності електромереж.

6.2. Оператор системи несе відповідальність за збитки, заподіяні Постачальнику у разі розподілу електричної енергії, параметри якості якої не відповідають показникам, визначеним державними стандартами, або у разі припинення чи обмеження електропостачання із порушенням ПРРЕЕ, Кодексу систем розподілу та цього Договору - у розмірі і порядку, визначених відповідно до законодавства.

6.3. Оператор системи не несе відповідальності за збитки, заподіяні Постачальнику внаслідок припинення або обмеження електропостачання Споживачу Постачальника, здійсненого у встановленому ПРРЕЕ, Кодексом систем розподілу та цього Договору порядку.

6.4. Оператор системи не несе відповідальності за тимчасове припинення постачання електричної енергії, відпуск електричної енергії, параметри якості якої не відповідають показникам, зазначеним у Договорі, або за збитки заподіяні Постачальнику, якщо доведе, що вони виникли не з його вини, а з вини Споживача Постачальника або внаслідок дії обставин непереборної сили.

6.5. Обсяги електричної енергії, використані Споживачем Постачальника після дати, зазначеної Постачальником у вимозі про відключення покладаються на втрати Оператора системи, окрім наступних випадків:

- відключення Споживача Постачальника Оператором системи не проведене через відсутність технічної можливості, про що Оператором системи повинен бути складений відповідний акт;

- відключення Споживача Постачальника Оператором системи не проведене у разі виникнення заборгованості Постачальника перед Оператором системи за послуги з припинення електроживлення Споживача;

- відключення Споживача Постачальника Оператором системи не проведене у разі відмови Постачальника отримувати рахунки за послуги з припинення електроживлення Споживача.

6.6. Постачальник несе відповідальність за внесення платежу остаточного розрахунку, передбаченого п.3.4 цього Договору, з порушенням термінів, шляхом сплати Оператору системи пені у розмірі двох облікових ставок НБУ за кожний день прострочення платежу, враховуючи день фактичної оплати, індекс інфляції, 3% річних. Сума пені зазначається у розрахунковому документі окремим рядком.

За невиконання п.3.2 та п.3.3 Договору у частині попередньої оплати послуг з розподілу електричної енергії та термінів оплати, передбачених порядком розрахунків (Додаток 3 до цього Договору), Постачальник сплачує Оператору системи штраф у розмірі 18 % від суми несплаченої попередньої оплати.

6.7. У разі виявлення однією із Сторін порушень умов Договору іншою стороною, за які законодавством передбачене застосування санкцій чи які тягнуть за собою збитки, недоотриману продукцію або вигоду тощо, на місці оформлюється двосторонній акт порушень. Акт складається у присутності представників обох Сторін у двох примірниках. Сторона, дії або бездіяльність якої стала причиною складання акта, має право внести до акта свої зауваження.

Сторона, яка виявила порушення своїх прав, зобов'язана попередити іншу Сторону про необхідність складення акта. Сторона, яка здійснила таке порушення, не може без поважних причин відмовитись від складення та підписання відповідного акту.

У разі відмови Сторони, що здійснила порушення, від підписання акта, в акті робиться запис про відмову. Якщо акт на місці складення підписали не менше 3 уповноважених представників Сторони, що складала акт, такий акт вважається дійсним.

7. Обставини непереборної сили

7.1. Сторони не несуть відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно є результатом дії обставин непереборної сили, що перешкоджають виконанню договірних зобов'язань у цілому або частково. Наявність обставин непереборної сили підтверджується відповідною довідкою, виданою Торгово-промисловою палатою України, або іншим уповноваженим органом. Строк виконання зобов'язань за цим Договором у такому разі відкладається на строк дії обставин непереборної сили.

7.2. Сторона, для якої виконання зобов'язань стало неможливим унаслідок дії обставин непереборної сили, має не пізніше ніж через 5 днів письмово повідомити іншу Сторону про початок, тривалість та вірогідну дату припинення дії обставин непереборної сили.

8. Порядок обмеження та припинення розподілу

8.1. Розподіл електричної енергії Споживачу Постачальника може бути обмежено або припинено Оператором системи згідно з умовами Договору Споживача про розподіл електричної енергії. Про заплановане та/або фактично застосоване обмеження Постачальник повідомляється у порядку визначеному Правилами роздрібного ринку електричної енергії.

8.2. За вимогою Постачальника, Оператор системи забезпечує обмеження та відновлення розподілу електричної енергії Споживачу на зазначену у вимозі дату. У вимозі Постачальник повинен зазначити дані, що ідентифікують відповідного Споживача електричної енергії (EICкод), та причину (підставу) припинення електроживлення такого Споживача електричної енергії.

Оператор системи не має права вимагати від Постачальника обґрунтування причини (підстави) припинення електроживлення, якщо вона відповідає випадкам, визначеним ПРРЕЕ. У випадках, не передбачених ПРРЕЕ, Оператор системи має право відхилити звернення Постачальника, про що повідомляє Постачальника протягом 2 робочих днів з дати отримання звернення.

Вимога на відключення надається Постачальником Оператору системи не пізніше ніж за добу до дати її виконання. План-графік відключення Споживачів надається Постачальником Оператору системи не пізніше ніж за 5 робочих днів до дати відключення.

Попередження про припинення електроживлення надається Споживачу Постачальником або Оператором системи, за умови укладення договору про надання таких послуг, у терміни передбачені Кодексом системи передачі, Кодексом систем розподілу та ПРРЕЕ.

Оператор системи протягом одного робочого дня після виконання робіт, повідомляє Постачальника про припинення електроживлення Споживача електричної енергії після здійснення необхідних технічних заходів або про відсутність технічної можливості припинення електроживлення Споживача електричної енергії у разі її виявлення, та надає відповідні рахунки Постачальнику. Постачальник зобов’язаний сплатити зазначені рахунки у терміни, визначені у порядку розрахунків (Додаток 3 до цього Договору). У разі виникнення заборгованості Постачальника перед Оператором системи за послуги з припинення електроживлення Споживача, або у разі відмови Постачальника отримувати рахунки за послуги з припинення електроживлення Споживача, Оператор системи призупиняє виконання вимог Постачальника щодо обмеження розподілу електричної енергії Споживачу. В такому випадку обсяги електричної енергії, використані Споживачем Постачальника після дати, зазначеної Постачальником у вимозі про відключення не покладаються на втрати Оператора системи.

В разі доведення відсутності технічної можливості припинення електроживлення Споживача, претензії Оператору системи не пред’являються. Відсутністю технічної можливості є ненадання Споживачем доступу до власних електроустановок уповноваженим представникам Оператора системи для вибіркового відключення струмоприймачів з наступним пломбуванням пристроїв їх підключення, для виконання умови одночасного забезпечення необхідних рівнів надійності і якості електропостачання інших Споживачів та субспоживачів та відсутність можливості перед відключенням основного Споживача забезпечити живлення обʼєктів субспоживачів за іншою схемою. При цьому Постачальник сплачує Оператору системи витрати пов’язані з проведенням заходів по відключенню Споживача, навіть якщо припинення електроживлення Споживача не було здійснене з причини відсутності технічної можливості.

Ненадання Споживачем доступу до власних електроустановок фіксується уповноваженими представниками Оператора системи та оформлюється Актом про недопуск.

Якщо до Оператора системи надійшло повідомлення від Постачальника з відкликанням його звернення щодо припинення електроживлення Споживача, а оперативна бригада Оператора системи вже виїхала на об'єкт Споживача або виконала відповідні технічні заходи з відключення електроустановок Споживача, Постачальник зобов'язаний відшкодувати Оператору системи відповідні витрати на здійснення зазначених дій та оплатити проведене відключення.

8.3. Про припинення електроживлення Споживачу за ініціативою Оператора системи, останній повідомляє про це Постачальника Споживача та адміністратора комерційного обліку.

8.4. У випадку розірвання договору про постачання між відповідними Постачальником та Споживачем до моменту відновлення електроживлення цього Споживача звернення щодо відновлення електроживлення надає безпосередньо Споживач електричної енергії за умови укладення договору про постачання з новим Постачальником або новий Постачальник стосовно такого Споживача.

8.5. Відновлення електроживлення електроустановок Споживача, яке було припинено за вимогою Постачальника, здійснюється Оператором системи у порядку, визначеному Кодексом системи передачі та Кодексом систем розподілу, протягом 3 робочих днів у містах та 5 робочих днів у сільській місцевості після отримання від Постачальника інформації про усунення Споживачем порушень, що підтверджується відповідним документом Постачальника, на вимогу якого здійснювалося припинення електроживлення, та надходження коштів за повторне підключення на поточний рахунок Оператора системи на підставі самостійно отриманих уповноваженою особою Постачальника рахунків.

Про усунення причин відключення Постачальник повідомляє Оператора системи в день отримання такої інформації.

Витрати Оператора системи на здійснення робіт з припинення та відновлення електроживлення електроустановки Споживача (повторне підключення електроустановки) сплачуються Постачальником, який подає Оператору системи вимогу на відключення або підключення електроустановок Споживача.

9. Строк договору

9.1. Цей Договір набирає чинності з дати отримання Оператором системи підписаної Постачальником заяви - приєднання до умов договору і діє до кінця поточного календарного року, якщо інший термін не зазначено в заяві-приєднанні. Договір вважається продовженим на кожен наступний календарний рік, якщо за місяць до закінчення терміну дії Договору Постачальником не буде заявлено про припинення його дії.

9.2. Цей Договір може бути розірвано і в інший строк за ініціативою будь-якої із Сторін у порядку, визначеному законодавством України.

9.3. Дія цього Договору достроково припиняється у разі:

припинення Постачальником діяльності на ринку електричної енергії, на підставі опублікованої на офіційному веб-сайті НКРЕКП рішення з цього приводу.

отримання Оператором системи документального підтвердження факту неплатоспроможності Постачальника, визначення Постачальника банкрутом, призупинення дії або анулювання ліцензії Постачальника.

У разі припинення Договору його дія припиняється в частині надання послуг з розподілу електричної енергії на об'єкти Споживачів Постачальника, а в частині виконання фінансових зобов'язань Сторін (які виникли на дату припинення цього Договору) – продовжують діяти до повного взаєморозрахунку між Сторонами.

10. Інші умови

10.1. Невід'ємною частиною Договору є додатки:

10.1.1 Додаток 1 «Заява – приєднання до умов договору електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії»

10.1.2 Додаток 2 «Реєстр ЕІС-кодів точок комерційного обліку побутових Споживачів»

10.1.3 Додаток 2А «Реєстр ЕІС-кодів точок комерційного обліку непобутових Споживачів»

10.1.4 Додаток 3 «Порядок розрахунків»

10.1.5 Додаток 4 «Обсяги очікуваних (прогнозованих) величин розподіленої електричної енергії за Споживачами Постачальника»

10.1.6 Додаток 5 «Відомість про фактичні покази розрахункових засобів обліку електричної енергії побутових Споживачів Постачальника»

10.1.7 Додаток 5А «Відомість про фактичні покази розрахункових засобів обліку електричної енергії непобутових Споживачів Постачальника»

10.1.8 Додаток 6 «Акт виконаних робіт (послуг) з розподілу електричної енергії»

10.1.9 Додаток 7 «Акт звірення взаємних розрахунків за договорами»

Усі зміни та доповнення до Додатків до Договору оформлюються письмово в паперовій формі та підписуються уповноваженими особами обох Сторін.

10.2. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, вирішуються відповідно до чинного законодавства.

10.3. Будь – які спори та розбіжності, що можуть виникнути під час дії цього Договору, якщо вони не будуть узгоджені шляхом переговорів між Сторонами, вирішуються в судовому порядку.

10.4. Розбіжності з технічних питань під час виконання умов цього Договору регулюються органами Держенергонагляду.

10.5. Розбіжності щодо застосування тарифів вирішуються Національною комісією, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

10.6. Сторони зобов'язуються письмово повідомляти про зміну реквізитів (місцезнаходження, найменування, організаційно-правової форми, банківських реквізитів тощо) не пізніше ніж через 10 календарних днів після настання таких змін.

10.7. Будь які зміни до цього Публічного Договору або його додатків, вступають в силу на другий день після опублікування їх Оператором системи на офіційному веб-сайті Оператора системи - cek.dp.ua

10.8. Договір може бути роздрукований та підписаний Сторонами в паперовому вигляді в двох примірниках, по одному для кожної із Сторін.

11. РЕКВІЗИТИ ОПЕРАТОРА СИСТЕМИ

ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК»

Енергетичний ідентифікаційний код (ЕІС-код)

№ 62Х8892480825801

49008 м. Дніпро, вул. Дмитра Кедріна, 28

р/р 260070000100 у АТ «Укрексімбанк»

МФО 322313

ЄДРПОУ 31793056

ІПН 317930504629, Витяг з реєстру

платників ПДВ № 1704664500005

тел: (0562) 31-03-84, факс 31-24-80

e-mail: kanc@cek.dp.ua

http: cek.dp.ua

Генеральний директор –

Голова Правління

_______________________ М.В. Корса