Увага всім юридичним та побутовим Споживачам! В енергетиці України з 11.06.18 діють нові правила роздрібного ринку електричної енергії. Про укладення (переукладення) договорів за новими правилами дивиться в рубриці СПОЖИВАЧАМ/ЮРИДИЧНІ або ПОБУТОВІ СПОЖИВАЧІ/ ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР/ Інформація Споживачам.

Це важливо!

0 800 300 015

Call-центрбезкоштовно цілодобово

Проекти рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК», скликаних на 23.04.2018

 

  1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК” та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

1.1. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у наступному складі:

Сиса Владислав Володимирович - Голова лічильної комісії;

Білоцерковець Наталія Леонідівна - член лічильної комісії;

Крупська Вікторія Олександрівна - член лічильної комісії.

1.2. Припинити повноваження обраної лічильної комісії з моменту завершення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК», скликаних на 23.04.2018р.

  1. Обрання голови і секретаря річних загальних зборів акціонерів ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК”.

2.1. Обрати Уманську Олену Петрівну головою річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК», скликаних на 23.04.2018р.

2.2. Обрати Запорожець Дмитра Борисовича секретарем річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК», скликаних на 23.04.2018р.

  1. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК”.

3.1. Прийняти наступний порядок (регламент) проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК»:

голосування на загальних зборах здійснювати наступним чином: (і) з процедурних питань голосувати підняттям бюлетенів для голосування; (іі) з питань порядку денного загальних зборів голосувати бюлетенем для голосування;

бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів;

для доповідей з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;

прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицію в цілому; у разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається неприйнятим (голосування по частинам пропозиції не допускається);

питання від учасників загальних зборів передаються секретарю загальних зборів виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені та по-батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання;

питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;

направлені секретарю загальних зборів питання передаються голові загальних зборів та розглядаються у заключній частині загальних зборів товариства після розгляду всіх питань порядку денного загальних зборів;

для відповідей на питання, отримані від учасників загальних зборів, надавати до 20 хвилин;

для підрахунку лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного загальних зборів надавати до 20 хвилин;

у ході загальних зборів може бути оголошено, в порядку ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства», перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Пропозиція про оголошення перерви вважається процедурною пропозицією та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.

  1. Звіт Правління ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК” про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК” у 2017 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.

4.1. Роботу Правління ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» і положенням його установчих документів.

4.2. Затвердити звіт Правління ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у 2017 році.

  1. Звіт Наглядової ради ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК” про роботу у 2017 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.

5.1. Роботу Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» і положенням його установчих документів.

5.2. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» про роботу у 2017 році.

  1. Звіт і висновки Ревізора ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК” за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.

6.1. Роботу Ревізора ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» і положенням його установчих документів.

6.2. Затвердити звіт і висновки Ревізора ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у 2017 році.

  1. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК” за 2017 рік.

7.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за 2017 рік.

  1. Розподіл прибутку і збитків ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК” за 2017 рік.

8.1. Затвердити чистий прибуток у розмірі 14 774 461,35 грн. (чотирнадцять мільйонів сімсот сімдесят чотири тисячі чотириста шістдесят одна гривня 35 копійок), отриманий ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК” у 2017 році.

8.2. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, отриманого ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК” у 2017 році:

- чистий прибуток, отриманий ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК” у 2017 році, у сумі 14 774 461,35 грн. (чотирнадцять мільйонів сімсот сімдесят чотири тисячі чотириста шістдесят одна гривня 35 копійок) залишити нерозподіленим.

  1. Про схвалення значних правочинів, укладених ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».

9.1. Відповідно до ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства», схвалити наступні договори купівлі-продажу цінних паперів, які відповідно до фінансової звітності ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за 2016 рік є значними правочинами:

9.1.1. договір купівлі-продажу цінних паперів №БВ264/17, укладений 27.09.2017р. між ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» та ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», від імені, за рахунок та в інтересах якого діяв ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР», щодо придбання ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» облігацій підприємств іменних, дисконтних, емітентом яких є ТОВ «РЕСУРС-КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код 36019147), серії D у кількості 29 642 шт. (двадцять дев’ять тисяч шістсот сорок дві штуки) загальною вартістю 26 384 344,20 грн. (двадцять шість мільйонів триста вісімдесят чотири тисячі триста сорок чотири гривні 20 копійок) та серії Е у кількості 34 092 шт. (тридцять чотири тисячі дев’яносто дві штуки) загальною вартістю 23 615 528,40 грн. (двадцять три мільйони шістсот п’ятнадцять тисяч п’ятсот двадцять вісім гривень 40 копійок);

9.1.2. договір купівлі-продажу цінних паперів №БВ266/17/472, укладений 02.10.2017р. між ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» та ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», від імені, за рахунок та в інтересах якого діяв ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР», щодо придбання ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» облігацій підприємств іменних, дисконтних, емітентом яких є ТОВ «РЕСУРС-КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код 36019147), серії Е у кількості 68 241 шт. (шістдесят вісім тисяч двісті сорок одна штука) та загальною вартістю 47 270 540,70 грн. (сорок сім мільйонів двісті сімдесят тисяч п’ятсот сорок гривень 70 копійок);

9.1.3. договір купівлі-продажу цінних паперів №БВ283/17, укладений 09.10.2017р. між ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» та ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», від імені, за рахунок та в інтересах якого діяв ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР», щодо придбання ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» облігацій підприємств іменних, дисконтних, емітентом яких є ТОВ «РЕСУРС-КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код 36019147), серії D у кількості 16 344 шт. (шістнадцять тисяч триста сорок чотири штуки) загальною вартістю 13 153 651,20 грн. (тринадцять мільйонів сто п’ятдесят три тисячі шістсот п’ятдесят одна гривня 20 копійок) та серії Е у кількості 32 526 шт. (тридцять дві тисячі п’ятсот двадцять шість штук) загальною вартістю 22 420 171,80 грн. (двадцять два мільйони чотириста двадцять тисяч сто сімдесят одна гривня 80 копійок);

9.1.4. договір купівлі-продажу цінних паперів №БВ285/17, укладений 11.10.2017р. між ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» та ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА РАДА», від імені, за рахунок та в інтересах якого діяв ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР», щодо відчуження ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» облігацій підприємств іменних, дисконтних, емітентом яких є ТОВ «РЕСУРС-КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код 36019147), серії D у кількості 29 642 шт. (двадцять дев’ять тисяч шістсот сорок дві штуки) загальною вартістю 25 506 941,00 грн. (двадцять п’ять мільйонів п’ятсот шість тисяч дев’ятсот сорок одна гривня 00 копійок) та серії Е у кількості 34 092 шт. (тридцять чотири тисячі дев’яносто дві штуки) загальною вартістю 23 591 664,00 грн. (двадцять три мільйони п’ятсот дев’яносто одна тисяча шістсот шістдесят чотири гривні 00 копійок);

9.1.5. договір купівлі-продажу цінних паперів №БВ289/17, укладений 12.10.2017р. між ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» та ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА РАДА», від імені, за рахунок та в інтересах якого діяв ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР», щодо відчуження ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» облігацій підприємств іменних, дисконтних, емітентом яких є ТОВ «РЕСУРС-КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код 36019147), серії Е у кількості 68 241 шт. (шістдесят вісім тисяч двісті сорок одна штука) загальною вартістю 47 222 772,00 грн. (сорок сім мільйонів двісті двадцять дві тисячі сімсот сімдесят дві гривні 00 копійок);

9.1.6. договір купівлі-продажу цінних паперів №БВ290/17, укладений 13.10.2017р. між ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» та ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА РАДА», від імені, за рахунок та в інтересах якого діяв ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР», щодо відчуження ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» облігацій підприємств іменних, дисконтних, емітентом яких є ТОВ «РЕСУРС-КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код 36019147), серії D у кількості 17 129 шт. (сімнадцять тисяч сто двадцять дев’ять штук) загальною вартістю 14 739 504,50 грн. (чотирнадцять мільйонів сімсот тридцять дев’ять тисяч п’ятсот чотири гривні 50 копійок) та серії Е у кількості 32 526 шт. (тридцять дві тисячі п’ятсот двадцять шість штук) загальною вартістю 22 507 992,00 грн. (двадцять два мільйони п’ятсот сім тисяч дев’ятсот дев’яносто дві гривні 00 копійок).