Це важливо!

До відома побутових споживачів! Відповідно до п. 8.6.3. ККОЕЕ Зчитані та передані дані з лічильників протягом періоду, що починається за два календарні дні до кінця розрахункового місяця та закінчується на третій календарний день наступного розрахункового періоду (календарного місяця), вважаються даними на перше число календарного місяця.

Телефон call-центр

0 800 300 015

Call-центрбезкоштовно цілодобово
 

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 
 

12.04.2019

 
 

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

 

721/010.01-03

 
 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

 

Генеральний директор-Голова Правлiння

 

 

 

Корса Микола Вiкторович

 

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

49008, м. Днiпро, вул. Дмитра Кедрiна, 28

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

31793056

5. Міжміський код та телефон, факс

0562310393 0562312480

6. Адреса електронної пошти

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

ДУ "АРIФРУ"
ДУ "АРIФРУ"
УКРАЇНА
DR/00001/APA

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

 

 

12.04.2019

 

https://cek.dp.ua/index.php/akcioneram/osoblyva-informatsiia2/2-uncategorised/457-vidomosti-pro-prijnyattya-rishennya-pro-poperedne-nadannya-zgodi-na-vchinennya-znachnikh-pravochiniv-10-04-2019-oprilyudneno-12-04-2019.html

 

(дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

10.04.2019

100000

390244

25.62

Зміст інформації:

10.04.2019 рiчними загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ" (далi за текстом - ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК") було прийнято рiшення (протокол №28) про надання попередньої згоди на вчинення ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у ходi його поточної господарської дiяльностi значних правочинiв, якi можуть вчинятися ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» протягом одного року з дати прийняття цього рiшення (з дня проведення цих рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК»), предмет яких становить майно з ринковою вартiстю, що перевищує 25 та 50 вiдсоткiв вартостi активiв ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК», а саме: на укладення, змiну та/або припинення договорiв (вчинення правочинiв) щодо купiвлi ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» електричної енергiї граничною сукупною вартiстю кожного договору (правочину) до 100 млн. грн., при обов’язковому попередньому погодженнi укладення, змiни та/або припинення таких договорiв (вчинення правочинiв) iз Наглядовою радою ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК». Уповноважити Генерального директора-Голову Правлiння ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» (або особу, яка виконує його обов’язки у разi його тимчасової вiдсутностi або iншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК») на пiдписання вiд iменi ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» договорiв (правочинiв) та змiн до них в рамках встановленої граничної вартостi.Вартiсть активiв ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 390244тис.грн.
Спiввiдношення граничної вартостi правочину до вартостi активiв ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 25,62 вiдсотка.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 1976141 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що були зареєстрованi для участi у рiчних загальних зборах - 1814264 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" прийняття рiшення - 1814264 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ПРОТИ" прийняття рiшення - 0 шт.