Увага всім юридичним та побутовим Споживачам! В енергетиці України з 11.06.18 діють нові правила роздрібного ринку електричної енергії. Про укладення (переукладення) договорів за новими правилами дивиться в рубриці СПОЖИВАЧАМ/ЮРИДИЧНІ або ПОБУТОВІ СПОЖИВАЧІ/ ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР/ Інформація Споживачам.

Це важливо!

0 800 300 015

Call-центрбезкоштовно цілодобово

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ"

2. Код за ЄДРПОУ

31793056

3. Місцезнаходження

49008, м. Днiпро, вул. Дмитра Кедрiна, 28

4. Міжміський код, телефон та факс

0562310393 0562312480

5. Електронна поштова адреса

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

cek.dp.ua/index.php/akcioneram/osoblyva-informatsiia2/2-uncategorised/406-vidomosti-pro-zminu-skladu-posadovikh-osib-emitenta-08-05-2018-oprilyudneno-14-05-2018.html

7. Вид особливої інформації

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

   

II. Текст повідомлення

Листом вiд 04.05.2018 акцiонер ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ" (дaлi за текстом – Товариство) - ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНI ПРОЕКТИ" (iдентифiкацiйний код 36678549, є власником 1814264 шт. простих iменних акцiй Товариства), отриманого Товариством 08.05.2018 вхiдний №1480/010.01-07, вiдповiдно до прав, що наданi вiдповiдно до ст. 53 Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 №514-VI повiдомив про наступну замiну члена Наглядової ради Товариства:
- Машковцев Сергiй Вячеславович - представник акцiонера ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНI ПРОЕКТИ" вiдкликається зi складу Наглядової ради Товариства та повноваження члена Наглядової ради Товариства Машковцева С.В. припиняються з моменту отримання Товариством цього повiдомлення, а саме з 08.05.2018. Машковцев Сергiй Вячеславович (згоди на розкриття паспортних данних не надано) перебував на посадi члена Наглядової ради Товариства протягом 1 тижня з 27.04.2018. Не є власником акцiй ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» та не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

Листом вiд 04.05.2018 акцiонер ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ" (дaлi за текстом – Товариство) - ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНI ПРОЕКТИ" (iдентифiкацiйний код 36678549, є власником 1814264 шт. простих iменних акцiй Товариства), отриманого Товариством 08.05.2018 вхiдний №1480/010.01-07, вiдповiдно до прав, що наданi вiдповiдно до ст. 53 Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 №514-VI повiдомив про наступну замiну члена Наглядової ради Товариства:
- Терещук Олександр Олександрович (не є власником акцiй ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК») строком на два роки, призначається новим членом Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» - представником акцiонера ТОВ “ЕНЕРГЕТИЧНI ПРОЕКТИ” та новий член Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» Терещук Олександр Олександрович набуває повноважень з моменту отримання ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» цього повiдомлення, а саме з 08.05.2018.. Терещук Олександр Олександрович (згоди на розкриття паспортних данних не надано) протягом останнiх п’яти рокiв обiймав наступнi посади: з 17.05.2007 року по 31.08.2011 року - ТОВ КУА «Сварог Ессет Менеджмент», головний юрисконсульт; з 01.09.2011 року по 17.07.2015 року - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Енергетичний стандарт (Україна)», головний юрисконсульт з питань у галузi електроенергетики; з 18.07.2015 року по теперiшнiй час – Компанiя ENERGY STANDARD FUND MANAGEMENT LIMITED, Голова представництва. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Терещук О.О. є афiлiйованою особою Товариства.Акцiонери Товариства, власники 5 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй, що є його афiлiйованими особами - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “ЕНЕРГЕТИЧНI ПРОЕКТИ”, що є власником 1 814 264 (один мiльйон вiсiмсот чотирнадцять тисяч двiстi шiстдесят чотири) шт. простих iменних акцiй Товариства. Посадових осiб Товариства, що є його афiлiйованими особами, не має.
Є представником акцiонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “ЕНЕРГЕТИЧНI ПРОЕКТИ”, що є власником 1 814 264 (один мiльйон вiсiмсот чотирнадцять тисяч двiстi шiстдесят чотири) шт. простих iменних акцiй Товариства. Посадова особа не є незалежним директором.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Корса Микола Вiкторович

Генеральний директор-Голова Правлiння

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

   

М.П.

 

10.05.2018

(дата)