Це важливо!

До відома побутових споживачів! Відповідно до п. 8.6.3. ККОЕЕ Зчитані та передані дані з лічильників протягом періоду, що починається за два календарні дні до кінця розрахункового місяця та закінчується на третій календарний день наступного розрахункового періоду (календарного місяця), вважаються даними на перше число календарного місяця.

Телефон call-центр

0 800 300 015

Call-центрбезкоштовно цілодобово

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ"

2. Код за ЄДРПОУ

31793056

3. Місцезнаходження

49008, м. Днiпро, вул. Дмитра Кедрiна, 28

4. Міжміський код, телефон та факс

0562310393 0562312480

5. Електронна поштова адреса

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

cek.dp.ua/index.php/akcioneram/osoblyva-informatsiia2/2-uncategorised/404-vidomosti-pro-zminu-skladu-posadovikh-osib-emitenta-30-04-2018-oprilyudneno-07-05-2018.html

7. Вид особливої інформації

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

   

II. Текст повідомлення

Рiшенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ" (дaлi за текстом – Товариство) вiд 30.04.2018 (протокол вiд 30.04.2018) було припинено повноваження Бойко Iгоря Iвановича (представника акцiонера ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНI ПРОЕКТИ" ) у якостi Голови Наглядової ради Товариства 30.04.2018.
Фiзична особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних.
Фiзична особа є власником 1 шт. простих iменних акцiй Товариства, що складає 0,000050% статутного капiталу Товариства та не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Бойко I.I. на зазначенiй посадi перебував протягом одного року, з 10.04.2017.
Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства вiдбулися на пiдставi п. 10.7. Статуту Товариства та п. 7.2. Положення "Про Наглядову раду ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".

Рiшенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ" (дaлi за текстом – Товариство) вiд 30.04.2018 (протокол вiд 30.04.2018) строком на два роки, на посаду Голови Наглядової ради Товариства обрано Уманську Олену Петрiвну (представник акцiонера ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНI ПРОЕКТИ"). Склад Наглядової ради Товариства було обрано на рiчних загальних зборах акцiонерiв Товариства, що вiдбулися 31.03.2017. Уманська О.П. призначена членом Наглядової ради Товариства, через замiну членiв Наглядової ради Товариства, що вiдбулась 27.04.2018 (дата отримання Товариством повiдомлення акцiонера Товариства ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНI ПРОЕКТИ"). Уманська Олена Петрiвна (згоди на розкриття паспортних данних не надано) протягом останнiх п'яти рокiв обiймала наступнi посади: з 05.04.2006 по 21.04.2011 - ТОВ КУА «Сварог Ессет Менеджмент», посада: начальник корпоративного вiддiлу; з 22.04.2011 по 31.10.2016 - ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР», посада: директор; з 01.11.2016 по теперiшнiй час - ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент», посада: Генеральний директор; з 27.04.2018 по теперiшний час - член Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК". Уманська О.П. не є власником акцiй Товариства. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Уманська О.П. є афiлiйованою особою Товариства. Акцiонери Товариства, власники 5 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй, що є її афiлiйованими особами - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “ЕНЕРГЕТИЧНI ПРОЕКТИ”, що є власником 1 814 264 (один мiльйон вiсiмсот чотирнадцять тисяч двiстi шiстдесят чотири) шт. простих iменних акцiй Товариства. Посадова особа не є незалежним директором. Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства вiдбулися на пiдставi п. 10.7. Статуту Товариства та п. 7.2. Положення "Про Наглядову раду ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Корса Микола Вiкторович

Генеральний директор-Голова Правлiння

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

   

М.П.

 

03.05.2018

(дата)