Це важливо!

До відома побутових споживачів! Відповідно до п. 8.6.3. ККОЕЕ Зчитані та передані дані з лічильників протягом періоду, що починається за два календарні дні до кінця розрахункового місяця та закінчується на третій календарний день наступного розрахункового періоду (календарного місяця), вважаються даними на перше число календарного місяця.

Телефон call-центр

0 800 300 015

Call-центрбезкоштовно цілодобово
 

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ"

2. Код за ЄДРПОУ

31793056

3. Місцезнаходження

49008, м. Днiпро, вул. Дмитра Кедрiна, 28

4. Міжміський код, телефон та факс

0562310393 0562312480

5. Електронна поштова адреса

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

cek.dp.ua/index.php/akcioneram/osoblyva-informatsiia2/2-uncategorised/402-vidomosti-pro-prijnyattya-rishennya-pro-nadannya-zgodi-na-vchinennya-znachnikh-pravochiniv-oprilyudneno-26-04-2018.html

7. Вид особливої інформації

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

   

II. Текст повідомлення

23.04.2018 Загальними зборами ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ» було прийнято наступне рiшення (протокол вiд 23.04.2018 №27): вiдповiдно до ст. 72 Закону України «Про акцiонернi товариства», схвалити наступний договiр купiвлi-продажу цiнних паперiв, який вiдповiдно до фiнансової звiтностi ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за 2016 рiк є значним правочином: договiр купiвлi-продажу цiнних паперiв №БВ264/17, укладений 27.09.2017р. мiж ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» та ПАТ «ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО», вiд iменi, за рахунок та в iнтересах якого дiяв ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР», щодо придбання ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» облiгацiй пiдприємств iменних, дисконтних, емiтентом яких є ТОВ «РЕСУРС-КАПIТАЛ» (iдентифiкацiйний код 36019147), серiї D у кiлькостi 29 642 шт. (двадцять дев’ять тисяч шiстсот сорок двi штуки) загальною вартiстю 26 384 344,20 грн. (двадцять шiсть мiльйонiв триста вiсiмдесят чотири тисячi триста сорок чотири гривнi 20 копiйок) та серiї Е у кiлькостi 34 092 шт. (тридцять чотири тисячi дев’яносто двi штуки) загальною вартiстю 23 615 528,40 грн. (двадцять три мiльйони шiстсот п’ятнадцять тисяч п’ятсот двадцять вiсiм гривень 40 копiйок). Загальна сума договору складає 49 999 872,60 грн. (сорок дев’ять мiльйонiв дев’ятсот дев’яносто дев’ять тисяч вiсiмсот сiмдесят двi гривнi 60 коп.), що становило вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за даними фiнансової звiтностi ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за 2016 рiк.
Вартiсть активiв ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за даними рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2016 складає 208746 тис. грн.
Спiввiдношення граничної вартостi правочину до вартостi активiв ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) становить 23,95 вiдсотка.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 1 976 141 шт.;
- кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у зборах 1814264 шт.;
- кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “за” – 1814264 шт.;
- кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “проти” прийняття рiшення - 0.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину статутом ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" не передбаченi.

23.04.2018 Загальними зборами ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ» було прийнято наступне рiшення (протокол вiд 23.04.2018 №27): вiдповiдно до ст. 72 Закону України «Про акцiонернi товариства», схвалити наступний договiр купiвлi-продажу цiнних паперiв, який вiдповiдно до фiнансової звiтностi ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за 2016 рiк є значним правочином:договiр купiвлi-продажу цiнних паперiв №БВ266/17/472, укладений 02.10.2017р. мiж ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» та ПАТ «ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО», вiд iменi, за рахунок та в iнтересах якого дiяв ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР», щодо придбання ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» облiгацiй пiдприємств iменних, дисконтних, емiтентом яких є ТОВ «РЕСУРС-КАПIТАЛ» (iдентифiкацiйний код 36019147), серiї Е у кiлькостi 68 241 шт. (шiстдесят вiсiм тисяч двiстi сорок одна штука) та загальною вартiстю 47 270 540,70 грн. (сорок сiм мiльйонiв двiстi сiмдесят тисяч п’ятсот сорок гривень 70 копiйок), що становило вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за даними фiнансової звiтностi ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за 2016 рiк.
Вартiсть активiв ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за даними ручної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2016 складає 208746 тис. грн.
Спiввiдношення граничної вартостi правочину до вартостi активiв ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за даними останньої ручної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) становить 22.64 вiдсотка.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 1 976 141 шт.;
- кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у зборах 1814264 шт.;
- кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “за” – 1814264 шт.;
- кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “проти” прийняття рiшення - 0.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину статутом ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" не передбаченi.

23.04.2018 Загальними зборами ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ» було прийнято наступне рiшення (протокол вiд 23.04.2018 №27): вiдповiдно до ст. 72 Закону України «Про акцiонернi товариства», схвалити наступний договiр купiвлi-продажу цiнних паперiв, який вiдповiдно до фiнансової звiтностi ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за 2016 рiк є значним правочином: договiр купiвлi-продажу цiнних паперiв №БВ283/17, укладений 09.10.2017р. мiж ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» та ПАТ «ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО», вiд iменi, за рахунок та в iнтересах якого дiяв ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР», щодо придбання ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» облiгацiй пiдприємств iменних, дисконтних, емiтентом яких є ТОВ «РЕСУРС-КАПIТАЛ» (iдентифiкацiйний код 36019147), серiї D у кiлькостi 16 344 шт. (шiстнадцять тисяч триста сорок чотири штуки) загальною вартiстю 13 153 651,20 грн. (тринадцять мiльйонiв сто п’ятдесят три тисячi шiстсот п’ятдесят одна гривня 20 копiйок) та серiї Е у кiлькостi 32 526 шт. (тридцять двi тисячi п’ятсот двадцять шiсть штук) загальною вартiстю 22 420 171,80 грн. (двадцять два мiльйони чотириста двадцять тисяч сто сiмдесят одна гривня 80 копiйок). Загальна сума договору складає 35 573 823,00 грн. (тридцять п’ять мiльйонiв п’ятсот сiмдесят три тисячi вiсiмсот двадцять три гривнi 00 коп.), що становило вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за даними фiнансової звiтностi ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за 2016 рiк.
Вартiсть активiв ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за даними рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2016 складає 208746 тис. грн.
Спiввiдношення граничної вартостi правочину до вартостi активiв ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) становить 17,04 вiдсотка.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 1 976 141 шт.;
- кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у зборах 1814264 шт.;
- кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “за” – 1814264 шт.;
- кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “проти” прийняття рiшення - 0.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину статутом ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" не передбаченi.

23.04.2018 Загальними зборами ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ» було прийнято наступне рiшення (протокол вiд 23.04.2018 №27): вiдповiдно до ст. 72 Закону України «Про акцiонернi товариства», схвалити наступний договiр купiвлi-продажу цiнних паперiв, який вiдповiдно до фiнансової звiтностi ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за 2016 рiк є значним правочином: договiр купiвлi-продажу цiнних паперiв №БВ285/17, укладений 11.10.2017р. мiж ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» та ТОВ «IНВЕСТИЦIЙНА РАДА», вiд iменi, за рахунок та в iнтересах якого дiяв ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР», щодо вiдчуження ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» облiгацiй пiдприємств iменних, дисконтних, емiтентом яких є ТОВ «РЕСУРС-КАПIТАЛ» (iдентифiкацiйний код 36019147), серiї D у кiлькостi 29 642 шт. (двадцять дев’ять тисяч шiстсот сорок двi штуки) загальною вартiстю 25 506 941,00 грн. (двадцять п’ять мiльйонiв п’ятсот шiсть тисяч дев’ятсот сорок одна гривня 00 копiйок) та серiї Е у кiлькостi 34 092 шт. (тридцять чотири тисячi дев’яносто двi штуки) загальною вартiстю 23 591 664,00 грн. (двадцять три мiльйони п’ятсот дев’яносто одна тисяча шiстсот шiстдесят чотири гривнi 00 копiйок). Загальна сума договору складає 49 098 605,00 грн. (сорок дев’ять мiльйонiв дев’яносто вiсiм тисяч шiстсот п’ять гривень 00 коп.), що становило вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за даними фiнансової звiтностi ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за 2016 рiк.
Вартiсть активiв ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за даними рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2016 складає 208746 тис. грн.
Спiввiдношення граничної вартостi правочину до вартостi активiв ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) становить 23,52 вiдсотка.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 1 976 141 шт.;
- кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у зборах 1814264 шт.;
- кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “за” – 1814264 шт.;
- кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “проти” прийняття рiшення - 0.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину статутом ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" не передбаченi.

23.04.2018 Загальними зборами ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ» було прийнято наступне рiшення (протокол вiд 23.04.2018 №27): вiдповiдно до ст. 72 Закону України «Про акцiонернi товариства», схвалити наступний договiр купiвлi-продажу цiнних паперiв, який вiдповiдно до фiнансової звiтностi ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за 2016 рiк є значним правочином: договiр купiвлi-продажу цiнних паперiв №БВ289/17, укладений 12.10.2017р. мiж ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» та ТОВ «IНВЕСТИЦIЙНА РАДА», вiд iменi, за рахунок та в iнтересах якого дiяв ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР», щодо вiдчуження ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» облiгацiй пiдприємств iменних, дисконтних, емiтентом яких є ТОВ «РЕСУРС-КАПIТАЛ» (iдентифiкацiйний код 36019147), серiї Е у кiлькостi 68 241 шт. (шiстдесят вiсiм тисяч двiстi сорок одна штука) загальною вартiстю 47 222 772,00 грн. (сорок сiм мiльйонiв двiстi двадцять двi тисячi сiмсот сiмдесят двi гривнi 00 копiйок), що становило вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за даними фiнансової звiтностi ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за 2016 рiк.
Вартiсть активiв ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за даними рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2016 складає 208746 тис. грн.
Спiввiдношення граничної вартостi правочину до вартостi активiв ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) становить 22,62 вiдсотка.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 1 976 141 шт.;
- кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у зборах 1814264 шт.;
- кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “за” – 1814264 шт.;
- кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “проти” прийняття рiшення - 0.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину статутом ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" не передбаченi.

23.04.2018 Загальними зборами ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ» було прийнято наступне рiшення (протокол вiд 23.04.2018 №27): вiдповiдно до ст. 72 Закону України «Про акцiонернi товариства», схвалити наступний договiр купiвлi-продажу цiнних паперiв, який вiдповiдно до фiнансової звiтностi ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за 2016 рiк є значним правочином: договiр купiвлi-продажу цiнних паперiв №БВ290/17, укладений 13.10.2017р. мiж ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» та ТОВ «IНВЕСТИЦIЙНА РАДА», вiд iменi, за рахунок та в iнтересах якого дiяв ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР», щодо вiдчуження ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» облiгацiй пiдприємств iменних, дисконтних, емiтентом яких є ТОВ «РЕСУРС-КАПIТАЛ» (iдентифiкацiйний код 36019147), серiї D у кiлькостi 17 129 шт. (сiмнадцять тисяч сто двадцять дев’ять штук) загальною вартiстю 14 739 504,50 грн. (чотирнадцять мiльйонiв сiмсот тридцять дев’ять тисяч п’ятсот чотири гривнi 50 копiйок) та серiї Е у кiлькостi 32 526 шт. (тридцять двi тисячi п’ятсот двадцять шiсть штук) загальною вартiстю 22 507 992,00 грн. (двадцять два мiльйони п’ятсот сiм тисяч дев’ятсот дев’яносто двi гривнi 00 копiйок). Загальна сума договору складає 37 247 496,50 грн. (тридцять сiм мiльйонiв двiстi сорок сiм тисяч чотириста дев’яносто шiсть гривень 50 коп.), що становило вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за даними фiнансової звiтностi ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за 2016 рiк.
Вартiсть активiв ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за даними рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2016 складає 208746 тис. грн.
Спiввiдношення граничної вартостi правочину до вартостi активiв ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) становить 17,84 вiдсотка.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 1 976 141 шт.;
- кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у зборах 1814264 шт.;
- кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “за” – 1814264 шт.;
- кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “проти” прийняття рiшення - 0.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину статутом ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" не передбаченi.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Корса Микола Вiкторович

Генеральний директор-Голова Правлiння

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

   

М.П.

 

24.04.2018

(дата)