Це важливо!

До відома побутових споживачів! Відповідно до п. 8.6.3. ККОЕЕ Зчитані та передані дані з лічильників протягом періоду, що починається за два календарні дні до кінця розрахункового місяця та закінчується на третій календарний день наступного розрахункового періоду (календарного місяця), вважаються даними на перше число календарного місяця.

0 800 300 015

Call-центрбезкоштовно цілодобово

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ"

2. Код за ЄДРПОУ

31793056

3. Місцезнаходження

49008, м. Днiпро, вул. Дмитра Кедрiна, 28

4. Міжміський код, телефон та факс

0562310393 0562312480

5. Електронна поштова адреса

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

cek.dp.ua/index.php/akcioneram/informatsiia-dlia-aktsioneriv/osoblyva-informatsiia/2-uncategorised/371-vidomosti-pro-prijnyattya-rishennya-pro-nadannya-zgodi-na-vchinennya-znachnikh-pravochiniv-oprilyudneno-16-01-2018.html

7. Вид особливої інформації

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

   

II. Текст повідомлення

12.01.2018 Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ» було прийнято рiшення (протокол вiд 12.01.2018) про надання згоди на вчинення ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» з ТОВ «IНВЕСТИЦIЙНА РАДА» значного правочину, предмет якого становить майно з ринковою вартiстю, що становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за даними фiнансової звiтностi ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за 2016 рiк, а саме договору купiвлi-продажу цiнних паперiв щодо придбання ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» iнвестицiйних сертифiкатiв iменних, емiтентом яких є Пайовий закритий недиверсифiкований венчурний iнвестицiйний фонд «ГIЗ ПЕРШИЙ» ТОВ «КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ «ГIЗ КАПIТАЛ» (реєстрацiйний код за ЄДРIСI - 23300526) (iдентифiкацiйний код ТОВ «КУА «ГIЗ КАПIТАЛ» - 39669584), у кiлькостi 3 000 шт. (три тисячi штук) та загальною вартiстю 45 000 000,00 грн. (сорок п’ять мiльйонiв гривень 00 копiйок).Та про уповноваження Генерального директора-Голови Правлiння ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» Корси Миколи Вiкторовича, а в разi його вiдсутностi (в разi перебування у вiдрядженнi, вiдпустцi, а також у випадку тимчасової втрати працездатностi) – особи, яка тимчасово виконуватиме обов’язки Генерального директора-Голови Правлiння ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» згiдно з розпорядчими документами, на укладення та пiдписання з ТОВ «IНВЕСТИЦIЙНА РАДА» договору купiвлi-продажу цiнних паперiв щодо придбання ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» iнвестицiйних сертифiкатiв iменних, емiтентом яких є Пайовий закритий недиверсифiкований венчурний iнвестицiйний фонд «ГIЗ ПЕРШИЙ» ТОВ «КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ «ГIЗ КАПIТАЛ» (реєстрацiйний код за ЄДРIСI - 23300526) (iдентифiкацiйний код ТОВ «КУА «ГIЗ КАПIТАЛ» - 39669584), у кiлькостi 3 000 шт. (три тисячi штук) та загальною вартiстю 45 000 000,00 грн. (сорок п’ять мiльйонiв гривень 00 копiйок), самостiйно узгодивши всi iншi, у тому числi iстотнi, умови такого договору.
Вартiсть активiв ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 208746 тис.грн.
Спiввiдношення граничної вартостi правочину до вартостi активiв ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 21,56 вiдсотка. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину статутом ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" не передбаченi.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

     

Корса Микола Вiкторович

Генеральний директор-Голова Правлiння

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

   

М.П.

 

12.01.2018

(дата)