Увага всім юридичним та побутовим Споживачам! В енергетиці України з 11.06.18 діють нові правила роздрібного ринку електричної енергії. Про укладення (переукладення) договорів за новими правилами дивиться в рубриці СПОЖИВАЧАМ/ЮРИДИЧНІ або ПОБУТОВІ СПОЖИВАЧІ/ ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР/ Інформація Споживачам.

Це важливо!

0 800 300 015

Call-центрбезкоштовно цілодобово

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ"

2. Код за ЄДРПОУ

31793056

3. Місцезнаходження

49008, м. Днiпро, вул. Дмитра Кедрiна, 28

4. Міжміський код, телефон та факс

0562310393 0562312480

5. Електронна поштова адреса

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

cek.dp.ua/index.php/akcioneram/informatsiia-dlia-aktsioneriv/osoblyva-informatsiia/2-uncategorised/360-vidomosti-pro-prijnyattya-rishennya-pro-nadannya-zgodi-na-vchinennya-znachnikh-pravochiniv-oprilyudneno-04-01-2018.html

7. Вид особливої інформації

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

   

II. Текст повідомлення

28.12.2017 Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ» було прийнято рiшення (протокол вiд 28.12.2017) про надання згоди на вчинення ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» значного правочину, предмет якого становить майно з ринковою вартiстю, що становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за даними фiнансової звiтностi ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за 2016 рiк, а саме на укладання та пiдписання ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» договору купiвлi-продажу цiнних паперiв з ТОВ «IНВЕСТИЦIЙНА РАДА» з придбання у останнього 3 333 шт. iнвестицiйних сертифiкатiв iменних ТОВ «КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ «ГIЗ КАПIТАЛ» Пайового закритого недиверсифiкованого венчурного iнвестицiйного фонду «ГIЗ ПЕРШИЙ» загальною вартiстю 49 995 000, 00 грн.Та про уповноваження Генерального директора-Голову Правлiння ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» Корсу Миколу Вiкторовича, а в разi його вiдсутностi ( в разi перебування у вiдрядженнi, вiдпустцi, а також у випадку тимчасової втрати працездатностi) – особу, яка тимчасово виконуватиме обов’язки Генерального директора-Голови Правлiння ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» згiдно з розпорядчими документами, на укладення та пiдписання з ТОВ «IНВЕСТИЦIЙНА РАДА» договору купiвлi-продажу цiнних паперiв з придбання у останнього 3 333 шт. iнвестицiйних сертифiкатiв iменних ТОВ «КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ «ГIЗ КАПIТАЛ» Пайового закритого недиверсифiкованого венчурного iнвестицiйного фонду «ГIЗ ПЕРШИЙ» загальною вартiстю 49 995 000, 00 грн., самостiйно узгодивши всi iншi умови, у тому числi iстотнi умови такого договору.
Вартiсть активiв ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 208746 тис.грн.
Спiввiдношення граничної вартостi правочину до вартостi активiв ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 23,95 вiдсотка. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину статутом Товариства не передбаченi.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

     

Корса Микола Вiкторович

Генеральний директор-Голова Правлiння

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

   

М.П.

 

29.12.2017

(дата)